tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Ders İçeriği

1. YARIYIL

ATA201 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (4-0) 4, 4 AKTS
Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış,Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli. T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz,eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a.

BLG105 Bilgive İletişim Teknolojileri (2-2) 3, 4 AKTS
Bilgisayarın tarihçesi,Bilgisayar Teknolojilerinin Gelişimi, Donanım birimleri, Donanım birimlerinin yaptıkları görevler, Donanım birimlerinin özellikleri, Veri, Veri Dönüşümleri,Sayı Sistemleri, İnternet Teknolojileri, İş hayatında teknoloji, Teknoloji çağının problemleri, MS Office Word programının kullanımı, MS Office Excel programının kullanımı, MS Office Power Point programının kullanımı.

 

ISY101 İktisada Giriş (2-0) 2, 3 AKTS
Öğrencileri ekonominin temel kavramları, hane halkları ve firmaların iktisadi davranışları, üretim süreci vemaliyet oluşumu, fiyat sistemi, piyasalarının işleyişi ve yapıları hakkın dabilgi sahibi yapmaktır.

 

LOJ111 DışTicaret İşlemleri (3-0) 3, 5 AKTS
İhracat politikası araçları;ithalat politikası araçları; Gümrük Mevzuatı ve Gümrük İşlemleri, Bir Dış Ticaret Sözleşmesinin Analizi, İhracat ve İthalat kavramları ve ihracat çeşitleri; Dış ticarette kullanılan belgeler; Ticari belgeler, resmi belgeler, taşıma belgeleri, sigorta belgeleri, finansman belgeleri, ve Diğer Sevk Belgeleri, Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri, Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri, Akreditifin Genel Özellikleri ,Kullanımının sağladığı Faydalar,Akreditif Türleri Dönülebilir Dönülemez ve Teyitli, Teyitsiz, Kullanımlarına Göre Kıymetli Evrak Olarak Akreditifin İncelenmesi, Poliçe Kabullü Ödemeler,Finansman Aracı Olarak Akreditifler, Açılıştan Kapanışa Örnek Bir Dış Ticaret İşleminin İncelenmesi

 

MAT117Matematik (2-0) 2, 3 AKTS

Sayılar, Sayılarda işlemler,Özdeşlikler, Çarpanlara ayırma, Denklem ve eşitsizlikler, Fonksiyonlar,Geometrik temel kavramlar.

 

MYO101 İşEtiği (2-0) 2, 3 AKTS
Derste öncellikle etik ve ahlak kavramları açıklanmaktadır. Ardından, iş etiği konusunun dinlerdeki yeri incelenecektir. Dersin ilerleyen bölümlerinde, iş etiği konusu ile ilgili günümüzde öne çıkan kavramlar ve uygulamalar tartışılacaktır. Ders kapsamında çalışma ahlakının Türkiye'deki durumu tarihi perspektiften örnek olaylar yardımıyla değerlendirilecektir.

 

MYO125 İşletme Bilimine Giriş (2-0) 2, 3 AKTS
İşletmelerin tanımı, türleri ve kuruluş süreci, çevresi ve işletmelerin ekonomideki yeri hakkında bilgiler verilir.İşletmenin genel niteliklerinin bir kez daha hatırlatılmasının yanı sıra,işletmenin fonksiyonları detaylı bir biçimde anlatılmaktadır.

 

MYO105 Finansal Muhasebe-I (3-0) 3,  5 AKTS
Muhasebenin işletme fonksiyonlarındaki yerini tanımlayarak; muhasebe akış sürecini dönem sonu işlemleri hariç anlatmak. Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre dönem içi işlemleri kaydeder duruma getirerek, temel finansal tabloları düzenlemek.

 

2. YARIYIL

TUR104 TürkDili (4-0) 4, 4 AKTS
Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması;Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk Dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

 

ISY106 Türkiye Ekonomisi (3-0) 3, 4 AKTS
Türkiye ekonomisinin tanımı ve kapsamı. 1923-1960 dönemi Türk ekonomisi: Ekonomik gelişme ve üretim yapısı, tasarruflar, iç ticaret hadleri ve vergileme, istihdamda gelişmeler,dış ticarette gelişmeler. 1960-1994 dönemi Türk ekonomisi: ekonomik gelişme,üretim, verimlilik, sektörler arası bağlantılar, finansman, istihdam, dış ticaret. 1995 den sonraki gelişmeler. Temel ekonomik sorunlar ve çözüm yolları.

MYO110 Kalite Güvencesi ve Kalite Kontrol Sistemleri (2-0) 2, 3 AKTS
Ders; standardizasyonun tarihi gelişimi,ilgili kuruluşlar ve çalışmaları, kalite, kalite kontrol, toplam kalite yönetimi, sorun çözme yöntemleri, yeni kalite araçları, kalite güvence sistemleri ve mesleğe göre standartları konularından oluşturmaktadır.

 

MYO130 Temel Hukuk (2-0)  2, 3 AKTS
Hukuk, Hukuk Sistemleri, Türk Hukuk Sistemi, Hukukun Dalları, Türk Yargı Sistemi, Hukuki Olaylar, ilişkiler,işlemler ve haklar. Kişilik kavramı ve ehliyetleri. Kanuni mirasçılar. Mülkiyet hakkı ve türleri. Borç kavramı sözleşme türleri konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

 

 

 

MYO106 Finansal Muhasebe-II (3-0) 3,  5 AKTS
Muhasebenin işletme fonksiyonlarındaki yerini tanımlayarak; muhasebe akış sürecini dönem sonu işlemleri hariç anlatmak. Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre dönem içi işlemleri kaydeder duruma getirerek, temel finansal tabloları düzenlemek.

 

DIT102 Gümrük Mevzuatı-I (3-0) 3,  5 AKTS
Gümrük genel tanımı, kullanılan terimlerin anlamları, Gümrük işlemleri ile ilgili genel bilgiler.

 

Seçmeli Ders-I (2-0) 2,  3 AKTS

Seçmeli Ders-II (2-0) 2, 3 AKTS

 


3. YARIYIL

YDL203 Yabancı Dil-I (3-0) 3, 3 AKTS
Dil bilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

 

DIT211 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi (3-0) 3, 5AKTS
İhracat Kavramı ve İhracatın Genel Özellikleri, İhracat Türleri, Dış Ticaretle İlgili Kurum ve Kuruluşlar, İhracat İşlemlerinde Kullanılan Belgeler, İhracat İşlemlerinde Kullanılan Belgeler Uygulamaları, İthalat Kavramı, Genel Özellikler. Dış ticaret işlemlerine ilişkin olarak, teslim ve ödeme şekilleri, dövizli işlemler, menkul kıymet işlemleri, ithalat ve ihracat işlemleri ile muhasebeleştirmeleri aktarılacaktır.

 

DIT213 Kambiyo İşlemleri (3-0) 3, 5 AKTS
Öğrencinin, temel bankacılık ve kambiyo işlemlerini yapabilmesi ve takip edebilmesini sağlayabilmek, 1567 sayılı TPKKKanunu çerçevesinde ithalat ve ihracata ilişkin esaslar, uluslararası ödeme şekilleri (peşin-vasaik mukabili-mal mukabili-kabul kredili) ve akreditif metinlerinin analizi konularında öğrencilerin bilgi sahibi olmaları amaçlanmakta ve 32 sayılı karar işlenmektedir. Ülkelerin kambiyo kısıtlamalarına gitmelerinin, küreselleşme ve dış ticaret konusunda yarattığı zorluklar incelenmektedir. Ayrıca 2018 yılı içinde yapılan güncellemeler 'geçici süreli ihracat dövizlerinin yurda getirilmesi' ve 'dövizle yapılan sözleşmelere getirilen sınırlamalar' da bu dönem ders içeriğine eklenmiştir.

 

DIT207 Gümrük Mevzuatı-II (3-0) 3, 5 AKTS
Gümrük ve kamu mevzuatının amacı ve kapsamı, gümrük mevzuatı çerçevesinde kişilerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin çeşitli hükümler temsil hakkı, gümrük mevzuatının uygulamasına ilişkin kararlar, bilgi ve bilgiye ilişkin yükümler, basitleştirilmiş usul ve diğer hükümler, basitleştirilmiş usulün kapsamı, serbest dolaşıma giriş beyanı,ihracat rejimi, gümrük antrepo rejimi, hariçte işleme rejimi, dahilde işleme,gümrük kontrolü altında işleme veya geçici ithalat rejimleri, taşıtların kontrolü ve gümrük bölgesine getirilen eşya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulana kadar uygulanacak hükümleri.

 

ISY209 Pazarlama İlkeleri (3- 0) 3,  5 AKTS
Pazarlamanın tanımı, önemi, yıllar içindeki gelişimi ve değişimi, pazarlama çevresi, tüketici davranış modelleri,tüketicilerin satın alma kararı verme süreci, satın alma davranışları, kararlarını etkileyen faktörler, bölümlendirme gibi konularda bilgi verilmektedir. Derste ayrıca pazarlama karması öğeleri ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

 

DIT209 Uluslararası Ticaret Örgütleri (2-0)  2, 4 AKTS
Bu derste küresel yönetişimde etkin olan uluslararası örgütler, kurumlar ve rejimler tarihsel, kuramsal ve siyasi bağlamlarında değerlendirilecektir. Bu süreçlerin gözlemlendiği ekonomi,güvenlik, çevre ve insan hakları alanlarındaki yönetişim faaliyetleri ayrıntılı olarak incelenecektir.

 

Seçmeli Ders  (2-0)2, 3 AKTS

 


4. YARIYIL

YDL206 Yabancı Dil-II (3-0) 3, 3 AKTS
Dil bilgisive kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

 

LOJ202 Tedarik Zinciri Yönetimi (3-0) 3, 5 AKTS
Öğrencinin,tedarik zinciri yönetimi konusunda ayrıntılı bilgi edinmesi, tedarik zinciri yönetimini anlaması

 

DIT202 AB ve Gümrük Birliği (3-0) 3, 5 AKTS
Ekonomik entegrasyon kavramı, ekonomik entegrasyon türleri, ekonomik entegrasyonların statik ve dinamik etkileri, ekonomik entegrasyonların başarı şartları, Avrupa bütünleşme tarihi, Avrupa para birliği ve EURO’ya geçiş, Avrupa Birliğinin kurumları, Avrupa Birliğinde genişleme, Avrupa Birliğinde ortak politikalar,Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinin tarihsel gelişimi, Ankara Anlaşması ve Ek Protokol, Türkiye-Avrupa Birliği ortak kurumları, Gümrük Birliğinin kurulması,Gümrük Birliğinin etkileri, Türkiye-Avrupa Birliği ekonomik ilişkileri, mali yardımlar, tam üyelik görüşmeleri.

 

DIT214 İthalat İhracat Yönetimi (1-2) 2, 5 AKTS
Bu ders dış ticaret işlemlerinin pratikteki bir firma açısından uygulama esaslarını içermektedir. İhracat Mevzuatı ve İhracat Şekilleri, İthalat Mevzuatı ve İthalat Şekilleri, Serbest Bölgeler, İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemleri,Uluslararası Satış Sözleşmelerinde Kullanılan Teslim Şekilleri, Dış Ticarette Kullanılan Belgeler, Dış Ticarette Mal Bedelinin Ödenme Şekilleri, Dış Ticaret İşlemlerinde Yardımcı Olan Kurum ve Kuruluşlar ve Dış Ticaret Uygulamaları gibi konulardan oluşmaktadır.

 

 

DIT212 Uluslararası Mali Kurum ve Mali Piyasalar (3-0) 3, 6 AKTS
Bu dersin içeriğini, gelişmiş ülkeler ve Türkiye’deki mali kurumlar ve piyasalar ile bunların birbirleri ile olan etkileşimlerini incelenmesi oluşturacaktır.Derste işlenecek temel konu başlıkları, finansal kurumların gelişimi, bu kurumların mevcut finansal sistem içerisindeki yeri ve önemi, mali piyasaların işleyişi, bu piyasaların ekonomiye etkileri ile ileriye dönük gelişme stratejileri olarak sıralanabilir.

 

Seçmeli Ders  2          0          2          3

Seçmeli Ders  2          0          2          3