tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Ders İçeriği

1. YARIYIL

BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2-2) 3, 4 AKTS
Bilgisayarın tarihçesi,Bilgisayar Teknolojilerinin Gelişimi, Donanım birimleri, Donanım birimlerinin yaptıkları görevler, Donanım birimlerinin özellikleri, Veri, Veri Dönüşümleri,Sayı Sistemleri, İnternet Teknolojileri, İş hayatında teknoloji, Teknoloji çağının problemleri, MS Office Word programının kullanımı, MS Office Excel programının kullanımı, MS Office Power Point programının kullanımı.

ATA201 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (4-0) 4, 4 AKTS
Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış,Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ıMilli. T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması,Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a.

 

HLK107 Kişilerarası İletişim (2-0) 2,  4  AKTS
Ders kapsamında, iletişim sürecinin birey ve toplum açısından önemi anlatılarak kişilerarası iletişimin gerekliliği ortaya konacaktır. Kişilerarası iletişim kuramları, iletişimsizliğe yol açan faktörler, toplumsal cinsiyet gibi konuların yanı sıra etkin bir ikna iletişimi için sözel-sözsüz unsurların öğrenilmesi sağlanacaktır.

 

HLK113 İletişime Giriş (2-0) 2, 3 AKTS
İletişim kavramı, iletişim süreçleri, iletişimin özellikleri, iletişim türleri, iletişim bilimi ve ilişkili olduğu disiplinler, temel iletişim modelleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MYO125 İşletme Bilimine Giriş (2-0) 2, 3 AKTS
İşletmelerin tanımı, türleri ve kuruluş süreci, çevresi ve işletmelerin ekonomideki yeri hakkında bilgiler verilir.İşletmenin genel niteliklerinin bir kez daha hatırlatılmasının yanı sıra,işletmenin fonksiyonları detaylı bir biçimde anlatılmaktadır.

 

HLK105 Halkla İlişkilere Giriş (2-0) 2, 4 AKTS
Ders kapsamında, Halkla İlişkiler disiplininin tarihsel süreçte geçirdiği değişimler anlatılarak, işlevleri ve ilişkili olduğu alanlar ortaya konacaktır. Halkla İlişkiler disiplininin uygulama alanları ve kampanyalandırma sürecinde projelendirme aşamalarının öğrenilmesi sağlanmaktadır.

GTP123 Fotoğrafçılık (1-2) 2, 4 AKTS
Fotoğraf makinesi kullanımı, diyafram,enstantane ve ISO bilgisi ile birlikte ışık, kompozisyon kuralları ve fotoğraf çekim teknikleri anlatılacaktır. Ayrıca anlatılan bilgilerin pekiştirilmesi için de dış mekanda fotoğraf çekimleri gerçekleştirilecektir.

HLK115 Reklamcılığa ve Tanıtıma Giriş (2-0) 2, 4 AKTS
Bu derste, reklamcılığın dünyadaki ve Türkiye’deki tarihsel gelişimi, pazarlama karmasındaki yeri, reklam türleri,reklam ortamları, reklam bileşenleri ve reklam stratejileri uygulamalı örnekler üzerinden anlatılmaktadır. Sektörel alandaki yenilikler değişen tüketici davranışlarıyla ilişkilendirilerek reklamcılığın tüketim toplumundaki yeri ve önemi üzerinde durulmaktadır.

2. YARIYIL

TUR104 Türk Dili (4-0) 4, 4 AKTS
Dilin tanımı, önemi ve özellikleri;Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçedeki seslerin özellikleri,sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri;Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

HLK124 Halkla İlişkiler Yönetimi (3-0) 3, 4 AKTS
Ders anlatımı, örnek filmlerin izlenmesi, makalelerin okunması. Bu araçlarla halkla ilişkilerin strateji iletişimi nasıl kullandığının bilinmesi, öğrenilmesi.

HLK126 Sunum Teknikleri (2-1) 3, 5 AKTS
Bu derste öğrencilere, sunum kavramı,sunum türleri, sunum aşamaları gibi konu başlıkları hakkında bilgi verilerek,etkili bir sunum hazırlığı için yapılması gerekenler üzerinde durulacaktır.

 

HLK128 Halkla İlişkiler Plan ve Uygulamaları (2-1) 3,5 AKTS
İşletmelerde planlanmanın önemi, etkinlik planlamasının yapılma amacı, kampanya süreci, hedef kitlenin tespiti, halkla ilişkiler araçları, stratejik iletişim planı oluşturulması, etkinlik planı,bütçesi, medya planı oluşturulması, etkinlik sunumu bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

HLK122 Siyasal İletişim (2-0) 2, 3 AKTS
Siyasal iletişimin tarihsel süreci ele alınarak, nasıl bir değişim ve gelişim geçirdiği, siyasal kampanyalar, türleri ve farklı dönemlerdeki uygulamaları, Türkiye’de siyasal kampanyaların başlıca evreleri üzerinde durulacaktır.

MYO132 İstatistik (2-0) 2, 3 AKTS
Verilerin sunuluşu ve yorumlanması;temel olasılık kuramı; kuramsal dağılımlar; kestirim problemleri ve varsayım testleri, basit bağlanım ve ilinti; çoklu bağlanım ve ilinti; bağlanım analizinde seçilmiş konular; fiyat endeks sayıları; zaman serileri analizi konuları ele alınacaktır.

MYO130 Temel Hukuk (2-0)  2, 3 AKTS
Hukuka giriş, özel şahıslar, tüzel şahıslar, borçlar hukukun da icap. Kabul akdin mevzuu, hata, hile, ikrah,gabin, muvazaa, haksız iktisap halleri, borçların ifası, zaman aşımı müddetleri, borç ödemesinin neticeleri, borçların üçüncü şahıs hakkındaki tesirleri,borçların sona ermesi, borçların devri, akdin muhtelif nevileri üzerinde durulmaktadır.

Seçmeli Ders (2-0) 2,  3 AKTS

3. YARIYIL

YDL203 Yabancı Dil-I (3-0) 3, 3 AKTS
Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

HLK223 Pazarlama İletişimi (2-0) 2, 4 AKTS
Halkla ilişkiler kampanyalarının ilkelerinin benimsenmesi ve pazarlama safhaları için bilgi ve beceri kazandırmak

HLK225 İletişim ve Medya (2-0) 2, 4 AKTS
Yeni medyada, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaratıcılıkla ilgili toplumsal, ekonomik ve yönetsel süreçler. Siber ortamda giderek yaygınlaşan sosyal iletişim ve onun sonucu olarak ortaya çıkan sosyal ağların incelenmesi. Siber ortamın sanallığının birey üzerindeki etkileri ve bunun sonucu oluşan sosyalleşme dinamikleri

HLK227 Halkla İlişkilerde Ölçme Değerlendirme Analizleri (2-0) 2, 4 AKTS
Halkla ilişkiler, pazarlama ve reklam ve kampanyalarını tanıtmak ve aradaki farkları açıklamak, bir halkla ilişkiler kampanyasının aşamalarını öğretmek ve bu bağlamda medya ile ilişkilerde kullanılan yöntemleri uygulamak bu dersin amaçlarıdır.

HLK229 Haber İçerik ve Söylem Analizi (2-0) 2, 4 AKTS
Kitle iletişim kuramları ve bu kuramlar doğrultusunda haber incelemeleri

HLK231 Reklam ve Tanıtım Kampanyaları (2-1) 3, 5 AKTS
Reklam kavramının tanımı ve tarihsel gelişimi, reklamcılığın amaçları ve fonksiyonları,reklamların türleri ve sınıflandırılması, reklamcılıkta sosyal ve ekonomik görünüş,ürün konumlandırmasında reklamın yeri ve işlevi, bütünleşik pazarlama iletişimi ve reklam ilişkisi, reklamcılıkta yeni yaklaşımlar incelenmektedir. Reklam ajanslarında örgütsel yapı, reklam kampanyası oluşum süreci, yaratıcılık güdülemeleri, etkinlik ölçümlemesi bu derste işlenen konular arasında yeralmaktadır.

Seçmeli Ders (2-0) 2,  3 AKTS

Seçmeli Ders (2-0) 2,  3 AKTS

4. YARIYIL

YDL206 Yabancı Dil-II (3-0) 3, 3 AKTS
Dil Bilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

ISY402 Örgütsel Davranış (2-0) 2, 4 AKTS
Ders kapsamında olumlu iş çevresi oluşturma, güdüleme, takım dinamikleri ve sanal takımlar, çatışma ve gerilim yönetimi, yaratıcılık ve karar verme, güç ve etkileme, liderlik, örgütsel kültür, örgüt geliştirme ve değişimin yönetimi,örgütsel yapı gibi konular üzerinde durulacaktır. Örgütsel Davranış dersinde çalışanlara doğrudan performans sağlayacak ve çalışanların iş hayatında daha etkin olmalarını temin edecek konular arasından seçmeler yapılmıştır.

HLK210 Uluslararası Halkla İlişkiler (2-0) 2,4 AKTS
Geleceğin iletişimcilerine değişen dünya düzeni içerisinde küresel iletişim araçlarının sürekli değişen, yenilenen konumuna yönelik bilgiler vermek; anlaşılır kılmak ve onları bu ortama hazırlamak dersin amacıdır. Uluslararası faaliyet gösteren iletişim araçları; televizyon kanalları, radyo istasyonları, gazeteler ve dergiler, internet portalları, haber ajansları, bunların olumlu ve olumsuz çalışmaları, olaylar ve yaklaşımlar, uluslararası reklamcılık, uluslararası faaliyet gösteren reklam ajansları, Türkiye’deki ortakları ve çalışmaları derste ele alınan temel konulardır.

HLK214 Medya Planlama (1-2) 2, 5 AKTS
Medya planlama ilkelerinin benimsenmesi için bilgi ve beceri kazandırmak.

HLK218 Marka Yönetimi (2-0) 2, 4 AKTS
Pazarlama evreninde sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmak için kilit önem taşıyan marka sermayesi oluşturma, marka stratejisi belirleme gibi konular küresel çaptaki örnek vakalar kapsamında incelenecektir.

RTP234 İletişim Sosyolojisi (2-0) 2, 4 AKTS
İletişim ve sosyoloji ilişkisi, iletişim sosyolojisinin alanları, kitle iletişim araçlarının sosyolojik boyutu dersin temel konusudur. Kitle iletişim kavramının ortaya çıkması ve yarattığı toplumsal dönüşümler ve bu bağlamda kitle iletişim kavramı ve ortaya çıkışı, kitle iletişim araştırmalarının tarihsel gelişimi kısaca ele alınarak kitle iletişimde liberal ve eleştirel yaklaşımlar, medyada kimlik ve temsil, küreselleşme ve tüketim toplumu, internetin getirdiği toplumsal açılımlar ders kapsamında irdelenecektir.

Seçmeli Ders (2-0) 2,  3 AKTS

Seçmeli Ders (2-0) 2,  3 AKTS