tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Ders İçeriği

1. YARIYIL

ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4-0) 4, 4 AKTS
Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış,Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvay-ı Milliye ve Misak-ı Milli. T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz,eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a.

BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2-2) 3, 4 AKTS
Bilgisayarın tarihçesi,Bilgisayar Teknolojilerinin Gelişimi, Donanım birimleri, Donanım birimlerinin yaptıkları görevler, Donanım birimlerinin özellikleri, Veri, Veri Dönüşümleri,Sayı Sistemleri, İnternet Teknolojileri, İş hayatında teknoloji, Teknoloji çağının problemleri, MS Office Word programının kullanımı, MS Office Excel programının kullanımı, MS Office Power Point programının kullanımı.

ISY103 Mikro İktisat (2-0)  2,  4 AKTS
İktisat ve İktisadi Problemler,Kapitalizm ve Piyasa Mekanizması, Arz ve Talep, Tüketici Davranışları ve Talep,Üretim Teknolojileri ve Maliyetler, Mal Piyasalarında Üretim ve Fiyatlandırma Stratejisi, Girdi Fiyatlandırması, Etkinlik ve Piyasa Başarısızlığı.

HLK113 İletişime Giriş (2-0) 2, 4 AKTS
İletişim kavramı, iletişim süreçleri, iletişimin özellikleri, iletişim türleri, iletişim bilimi ve ilişkili olduğu disiplinler, temel iletişim modelleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MAT117 Matematik (2-0) 2, 3 AKTS
Sayılar, Sayılarda işlemler,Özdeşlikler, Çarpanlara ayırma, Denklem ve eşitsizlikler, Fonksiyonlar,Geometrik temel kavramlar.

MYO101 İş Etiği(2-0) 2, 3 AKTS
Derste öncelikle etik ve ahlak kavramları açıklanmaktadır. Ardından, iş etiği konusunun dinlerdeki yeri incelenecektir. Dersin ilerleyen bölümlerinde, iş etiği konusu ile ilgili günümüzde öne çıkan kavramlar ve uygulamalar tartışılacaktır. Ders kapsamında çalışma ahlakının Türkiye'deki durumu tarihi perspektiften örnek olaylar yardımıyla değerlendirilecektir.

MYO105 Finansal Muhasebe-I (3-0) 3,  5 AKTS
Muhasebenin işletme fonksiyonlarındaki yerini tanımlayarak; muhasebe akış sürecini dönem sonu işlemleri hariç anlatmak. Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre dönem içi işlemleri kaydeder duruma getirerek, temel finansal tabloları düzenlemek.

MYO125 İşletme Bilimine Giriş (2-0) 2, 3 AKTS
İşletmelerin tanımı, türleri ve kuruluş süreci, çevresi ve işletmelerin ekonomideki yeri hakkında bilgiler verilir.İşletmenin genel niteliklerinin bir kez daha hatırlatılmasının yanı sıra,işletmenin fonksiyonları detaylı bir biçimde anlatılmaktadır.

2.YARIYIL

TUR104 Türk Dili (4-0) 4, 4 AKTS
Dilin tanımı, önemi ve özellikleri;Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihi dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri;Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

DIT108 Ticari Matematik (2-0) 2, 3 AKTS
Bu dersin içeriği; yüzde hesapları, oran orantı kavramı, faiz, paranın zaman değeri, anüiteler, optimizasyon; gelir ve kar maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu, optimizasyon problemlerinin matematiksel modelinin kurulması ve grafik yöntemi ile çözülmesidir.

MYO102 Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri (3-0) 3, 5 AKTS
Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli, Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme, Toplam Kalite Kontrol,Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar

MYO128 İş Sağlığı ve İş Güvenliği (2-0) 2, 3 AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi, İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı ve Önemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Kavramlar,Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Genel Görünümü, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Önlemler, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından doğan maliyetler.

MYO106 Finansal Muhasebe-II (3-0) 3,  5 AKTS
Muhasebenin işletme fonksiyonlarındaki yerini tanımlayarak; muhasebe akış sürecini dönem sonu işlemleri hariç anlatmak. Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre dönem içi işlemleri kaydeder duruma getirerek, temel finansal tabloları düzenlemek.

MYO130 Temel Hukuk (2-0)  2, 3 AKTS
Hukuk, Hukuk Sistemleri, Türk Hukuk Sistemi, Hukukun Dalları, Türk Yargı Sistemi, Hukuki Olaylar, ilişkiler,işlemler ve haklar. Kişilik kavramı ve ehliyetleri. Kanuni mirasçılar. Mülkiyet hakkı ve türleri. Borç kavramı sözleşme türleri konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

ISY108 Makro İktisat (2-0) 2, 4 AKTS
Öğrencilere genel olarak makro iktisat teorilerini/modellerini tanıtmak, güncel makro ekonomik sorunlar (enflasyon,işsizlik, büyüme vb.) üzerine düşünmelerini, uygulanan iktisat politikalarını tartışmalarını sağlamak.  

Seçmeli Ders  (2-0) 2, 3 AKTS

3.YARIYIL

 

YDL203 Yabancı Dil-I (3-0) 3, 3 AKTS
Dil bilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

HLK223 Pazarlama İletişimi (3-0) 3, 5 AKTS
Halkla ilişkiler kampanyalarının ilkelerinin benimsenmesi ve pazarlama safhaları için bilgi ve beceri kazandırmak

ISY205 Yönetim ve Organizasyon (2-0) 2, 4 AKTS 
Yönetimin tanımı ve yöneticilik hakkında temel bilgiler, yöneticilik ve liderlik arasındaki farklar, yönetimin tarihi geçmişi, yönetim kuramları

ISY221 Tüketici Davranışı (2-0) 2, 3 AKTS
Pazarlama temel kavramları ve stratejileri, Çağdaş Pazarlama Anlayışında Tüketim, Tüketici Tipleri, Tüketici davranış Modeli, Tüketici psikolojik, sosyolojik, sosyo-psikolojik etkileri, Tüketiciyi etkileyen diğer faktörler, Kültür ve Yaşam Tarzı, Tüketici Satın alma Karar Süreci, Satın alma Sonrası Davranışlar,

ISY219 Halkla İlişkiler (2-0) 2, 3 AKTS
Halkla ilişkilerin tanımı, unsurları, tarihi, kuramları, ROPE modeli, medya ilişkileri.

ISY215 Risk Yönetimi (2-0)2, 4 AKTS
Risk analizi, risk değerlendirmesi,çevresel riskler, zarar azaltma önlemleri, risklerin azaltılması programının oluşturulması ve takibi, risk değerlendirme teknikleri ve yöntemleri, risk analizi teknikler ve yöntemleri, risk yönetimi stratejileri

ISY201 Bilgisayarlı Muhasebe (3-0) 3, 5 AKTS
Bilgisayarlı Muhasebe, Ticari paket programların modüllerindeki menülerin kullanılması. Muhasebe raporlarının ilgili modüllerden alınması, personel işlemleri ve bordro hazırlanması.Beyannameler.

Seçmeli Ders (2-0) 2,3 AKTS

4.YARIYIL

YDL206 Yabancı Dil-II (3-0) 3, 3 AKTS
Dil bilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

LOJ202 Tedarik Zinciri Yönetimi (3-0) 3, 5 AKTS
Tedarik zinciri yönetimi içerisinde yer alan dış kaynak kullanımı, envanter yönetimi,depo yönetimi, elleçleme, paketleme, ulaştırma yönetimi, satın alma ile ilgili temel bilgiler örnek olaylar çerçevesinde aktarılacaktır.

ISY202 Maliyet Muhasebesi (3-0) 3, 5 AKTS
Maliyet kavramı, içeriği, sınıflandırılması, maliyeti oluşturan giderler, maliyet sistemleri ve giderlerin temel özellikleri, ilk madde ve malzeme giderleri,işçilik giderleri, genel üretim giderleri, gider yerlerine dağıtımı, maliyet hesaplama yöntemleri gibi konuları kapsamaktadır.

ISY208 Stratejik Yönetim (3-0) 3, 5 AKTS
Stratejik yönetim kavramı ve özellikleri, stratejik yönetim sürecinin evreleri, stratejinin benzer kavramlarla ilişkisi, stratejik planlama ve amaçlar sistemi, işletmenin temel ekonomik ve ekonomik olmayan amaçları, çevresel imkan ve sınırlamalar(işletme analizi), strateji seçiminde portföy analizleri, strateji seçiminde portföy analizleri, strateji seçiminde portföy analizleri (devam), işletme stratejilerine genel bir bakış, işletme tepe yönetimi düzeyinde geliştirilen stratejiler, işletme düzeyinde geliştirilen stratejiler, fonksiyonel bölümlerde geliştirilen stratejiler, stratejinin yürütülmesi, strateji ve örgüt yapısı, örgüt kültürü,liderlik ve strateji, stratejinin değerlendirilmesi ve kontrolü, örnek olay incelemesi

ISY214 İnsan Kaynakları Yönetimi (2-0) 2, 3 AKTS
Örgütsel öğrenme ve insan kaynakları geliştirme alanındaki kuramsal gelişmeler; etkin insan kaynağı belirleme, çözümleme ve geliştirme; farklı ortamlar için insan kaynağı geliştirmek amaçlı eğitim programları tasarlama; örgütsel perspektifte eğitsel program hazırlama için politikalar ve süreçler geliştirme; gereksinim analizi,eğitsel hedeflerin tespiti, içerik belirleme ve düzenleme ; öğretim ve değerlendirme stratejileri oluşturma yöntemleri.

ISY218 Üretim Yönetimi (2-0) 2, 3 AKTS
Üretim Yönetimi; girdileri ürünler ve hizmetlere dönüştüren örgütlerin ilgili dilimlerindeki, yani prodüktif (verimli) sistemlerdeki, tüm çalışmaların planlanması, örgütlenmesi, kadrolanması, yönlendirilmesi ve kontrolü olarak ifade edilebilir.

ISY224 Araştırma Yöntemleri (2-0) 2, 3 AKTS
Bilgi, bilim, araştırma ve teknoloji kavramları, Bilimsel araştırmanın bileşenleri, Zaman yönetimi ve planlama, Literatür taraması, Etik ilkeler,Araştırmada Bilimsel Yöntemler (Nitel ve Nicel), Araştırmanın projesi ve rapor hazırlama, Laboratuvar güvenliği konularını içerir. Bilimsel araştırma sürecinde sorulması gereken soruları, cevapların bulunmasına dair nitel venicel yaklaşımların neler olduğunu ve nasıl kullanacağını kapsar.

Seçmeli Ders (2-0) 2,3 AKTS