tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Ders İçeriği

1. YARIYIL

ATA201 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (4-0) 4, 4 AKTS
Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük"dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı,kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvay-ı Milliye ve Misak-ı Milli. T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a.

BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2-2) 3, 4 AKTS
Bilgisayarın tarihçesi, Bilgisayar Teknolojilerinin Gelişimi, Donanım birimleri, Donanım birimlerinin yaptıkları görevler, Donanım birimlerinin özellikleri, Veri, Veri Dönüşümleri, Sayı Sistemleri, İnternet Teknolojileri, İş hayatında teknoloji, Teknoloji çağının problemleri, MS Office Word programının kullanımı, MS Office Excel programının kullanımı, MS Office Power Point programının kullanımı.

ISG103 İş Sağlığı ve İş Güvenliği-I (2-0) 2, 4 AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi,İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı ve Önemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Kavramlar, Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Genel Görünümü, İş Kazaları,Meslek Hastalıkları, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Önlemler, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından doğan maliyetler.

ISG121 Makine ve Teçhizat-I (2-0) 2, 4 AKTS
Makine Elemanlarının Sınıflandırılması, Bağlama Elemanları, Yataklar ve Kasnaklar, Kavramlar ,Miller ve Akslar, Dişli Çarklar,Kaynak, Lehim, Perçin, Cıvata Bağlantıları ve Hesapları, Fırınlar ve Buhar Kazanları, Aşındırma Amaçlı Makineler ve Aletler Sondaj Makineleri, Pompalar ve Kompresörler, Çeşitli Amaçlı Makineler ve Aletler, Eleme ve Tasnif Malzemeleri.

MYO101 İş Etiği (2-0) 2, 3 AKTS
Derste öncelikle etik ve ahlak kavramları açıklanmaktadır. Ardından, iş etiği konusunun dinlerdeki yeri incelenecektir.Dersin ilerleyen bölümlerinde, iş etiği konusu ile ilgili günümüzde öne çıkan kavramlar ve uygulamalar tartışılacaktır. Ders kapsamında çalışma ahlakının Türkiye'deki durumu tarihi perspektiften örnek olaylar yardımıyla değerlendirilecektir

HLK113 İletişime Giriş (2-0) 2, 3 AKTS
İletişim kavramı, iletişim süreçleri, iletişimin özellikleri, iletişim türleri, iletişim bilimi ve ilişkili olduğu disiplinler, temel iletişim modelleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

ISG119 Kişisel Koruyucu Donanımlar (3-0) 3, 5 AKTS
Önlisans öğrencileri iş-Sağlık ilişkisi ve Koruyucu Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri ve Temel Sağlık hizmetleri kapsamında işyerinde yapılması gereken çalışmaları öğrenerek, işyerinde kullanılan Kişisel koruyucu donanımların çeşitlerini ve kullanım yerlerini öğrenecek, Ayrıca KKD ile İlgili yasal düzenlemeleri öğrenecektir. İşyerinde Kullanılan bir KKD örneğinde çalışanlar örnek bir çalışan eğitimi yapabileceklerdir.

MAT117 Matematik(2-0) 2, 3 AKTS
Sayılar, Sayılarda işlemler, Özdeşlikler,Çarpanlara ayırma, Denklem ve eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Geometrik temel kavramlar.

2. YARIYIL

TUR104 Türk Dili(4-0) 4, 4 AKTS
Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu;yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi;Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri,günümüzdeki yayılma alanları; Türkçedeki seslerin özellikleri,sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri;Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

ISG102 İlk Yardım (2-0) 2, 4 AKTS
Genel İlkyardım Bilgileri, İnsan Vücudunun Yapı ve İşlevleri, Olay Yerinin Ve Hasta/Yaralının Değerlendirilmesi, Temel Yaşam Desteği, Kanamalar, Yaralanmalar, Kırık, Çıkık Ve Burkulmalar, Yanıklar Donma,Zehirlenmeler, Hayvan Ve İnsan Isırmaları, Yabancı Cisim Kaçması, Boğulmalar,Yaralının Kaza Yerinden Çıkarılması Ve Taşınması, Diğer Acil Durumlar.

ISG104 İş Sağlığıve İş Güvenliği-II (2-0) 2, 4 AKTS
Temel Hukuk Kanunlarda İşçi Sağlığı ve Güvenliği, Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, Risk Yönetimi ve Değerlendirilmesi, Kişisel Koruyucu Donanımlar

ISG108 Makine ve Teçhizat-II (2-0) 2, 4 AKTS
Makine-Mekanizma Tanımları, Malzemenin Mukavemet Halleri, Emniyet Gerilmesinin Esasları, Malzemenin Elektriksel ve Kimyasal Özellikleri, Endüstriyel Malzemeler, Malzeme Standartları, Makinelerde Genel Güvenlik Kuralları, Bakım, Onarım, Basınçlı Kaplarda Güvenlik, İş Makinelerinde Güvenlik, El Aletlerinde Güvenlik.

ISG110 Elektrik İşlerinde İş Güvenliği (3-0) 3, 4 AKTS
Elektrik ve gerilim kademeleri hakkında bilgi,enerji dağıtım hatalarının genel yapısı, dağıtım tabloları, sigorta hakkında genel bilgiler, priz ve anahtar grupları, elektrik lambalarının genel yapısı,elektrik tesislerinde güvenlik önlemleri, yıldırımın tanımı, yangın ihbar sistemleri ve iş güvenliği konuları ele alınır.

ISG112 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (3-0) 3, 4 AKTS
Bireysel ve Toplu İş Hukuku. Sözleşmeler,Fesihler, Çalışma Süreleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sendikacılık ve Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili yasal düzenlemeler. Sosyal Güvenlik. Çalışanların Sosyal güvenlik hakkını düzenleyen yasal düzenlemeler. 5510 sayılı yasa.

ISG114 Fiziksel Risk Etmenleri (2-0) 2, 3 AKTS
Gürültü, Titreşim, Termal konfor, Aydınlatma, İyonize ve iyonize olmayan ışınlar, Alçak ve yüksek basınç.

Seçmeli Ders (2-0) 2, 3 AKTS

3. YARIYIL

YDL203 Yabancı Dil-I(3-0) 3, 3 AKTS
Dil bilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

 

ISG213 Yapı İşlerinde İş Güvenliği (3-0) 3, 4 AKTS
Yapı işleri ve projeler, Sağlık ve güvenlik planı, Yapı alanları için asgari sağlık ve güvenlik koşulları, Kazı işleri, Kalıp işleri,İskeleler, Yol, tünel, baraj, bina, köprü yapımı, Gemi inşa ve gemi söküm işleri,İlgili mevzuat haklarında bilgi vermektir.

ISG215 Ergonomi (2-0)2, 3 AKTS
Ergonominin Tanımı ve Önemi / Ergonominin İş Verimliliği ile İlişkisi / İnsan Vücudu / Çalışma Ortamındaki Fiziksel Koşullar/ Kontrol ve Kumanda Düzenekleri / Yüklenme ve Zorlanma / Çalışma ve Dinlenme Süreleri / İş Gerilimi Yorgunluk ve Bıkkınlık / Çalışma Enerjisi ve İşlerin Enerji Gereksinimleri / Ergonominin İş Güvenliği İlişkisi / Ergonominin Meslek Hastalıkları İlişkisi/ Ergonomi ve İş Etüdü İlişkisi / Ergonomi ve Kalite Kontrol İlişkisi / Çalışma Yerlerinin Ergonomik Tasarımı, / İşyerlerinde Ergonomik İnceleme.

ISG217 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı-I (3-0) 3, 4 AKTS
İşGüvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, İş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli Görev,Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usulve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği, Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik, İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

ISG219 İş Yerinde Risk Analizi ve Metotları (3-0) 3, 4 AKTS
İş Kazası, Meslek Hastalığı Ve Diğer Acil Durumların Tanımı, Tehlike Ve Risk Kavramları Yasal Mevzuat, Denetim Ve Kontrol, Yorumlama Risk Analizleri, Risk Analiz Yöntemleri Karar Matriksi Yöntemi, Hata Ağacı Analizi Yöntemi, Hata Türü Etki Analizi Yöntemi, Kontrol Listesi Yöntemi Eğer Olursa Yöntemi, Olay Ağacı Analizi Yöntemi Neden Sonuç Analizi Risk Analiz Raporlarının Hazırlanması Çözüm Önerileri, Planlama, Bütçeleme, Denetim ve Kontrol Formlarının Hazırlanması Kurulların Oluşturulması, Raporlama İş Kazalarının İncelenmesi, Bilirkişilik.

ISG209 Kimyasal Maddeler ve Tehlikeleri (2-0) 2, 3 AKTS
Tehlikeli Maddelerin Tanımı Ve Sınıflandırılması,Patlayıcı Maddeler, Gazlar, Tozlar, Yanıcı Sıvılar, Alınması Gerekli Önlemler,Mücadele Yöntemleri, Acil İlk Yardım, Araç, Gereç, Malzeme, Ekipman Ve Koruyucu Teçhizat Seçimi, Kullanılması Ve Hazırlanması, Radyoaktif Maddeler, Dağlayıcı Maddeler, Diğer Tehlikeli Maddeler, Maddelerin Tehlikelilik Özellikleri, Yanıcı Katı Maddeler, Oksitleyici Maddeler, Zehirli Ve İğrendirici Maddeler.

ISG221 Meslek Hastalıkları ve İşçi Sağlığı (2-0) 2, 3 AKTS
Gürültünün, Titreşimin Sağlığa Etkileri ve Önlemleri, İşyerinde Gürültü Haritasının Düzenlenmesi, İş Ortamında Bulunan Kimyasal ve Organik Tozlar, Gazlar ve Etkileri, İşyerinde Hijyen ve Temizlik, İş Hijyeni,Enerji ve Ağırlık Kontrolü, Dengeli Beslenme, Yaşam Boyu Spor, İş Sağlığının Sosyal Boyutu, İşyerinde Tutulması Zorunlu Sağlık Raporları ve Belgeler,Çalışma Ortamı Gözetimi, İşyerinde Meslek Hastalıklarını Oluşturan Fiziksel,Kimyasal ve Biyolojik Faktörler, İSG Mevzuatında İşçi Sağlığı, İşyeri ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi.

ISG223 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Mesleki Uygulama (2-0)2, 3 AKTS
Aynı Hafta İçinde yürütülen uygulama veya teorik çalışmalara yönelik olarak öğrenciye eksik kaldığı bilginin hızlı ve verimli bir şekilde verilmesi, Meslekle ilgili kuruluşlardan çağrılacak Uzman kişilerce İlgili Kuruluşlarda yapılan çalışmaların aktarılması, Belirli Araştırma konuları belirlenerek öğrencileri araştırmaya teşvik edici çalışmaların yaptırılması teknolojik yeniliklerin Araştırılması ve Projelendirilmesi çalışmaları, Teknolojik Gelişmeler ve Yeni Çalışma Alanları Hakkında Bilgi Verilmesi.

Seçmeli Ders (2-0) 2, 3 AKTS

4. YARIYIL

YDL206 Yabancı Dil-II(3-0) 3, 3 AKTS
Dil bilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

ISG202 Acil Durum Yönetimi (2-0) 2, 3 AKTS
Afet ve Endüstriyel Kaza Durumları, Yangın, Deprem, Sel ve Diğer Afetler, Kaza Nedenleri, Acil Durum Yönetimi, Afet ve Endüstriyel Kazalarda Hareket Planları, Arama ve Kurtarmada Genel Esaslar, Yardım İsteme, Araç,Gereç, Malzeme, Ekipman ve Koruyucu Teçhizat Seçimi, Kullanılması ve Hazırlanması, İlk Yardım Bilgisi, Harita, Pusula ve Telsiz bilgisi, Emniyet Kemeri ve İpten Sedye Yapmak, Makara Sistemleri, Tahliye Yöntemleri, Kurtarma Teknikleri, Arama Organizasyonu ve Arama Yöntemleri.

ISG216 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri (2-0)2, 3 AKTS
İSG Uzmanı Ve İşyeri Hekimi’nin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları, İSG Kurulları, Oluşumu, Görev, Yetki Ve Sorumlulukları, İşçi Temsilcileri, İSG İşçi Temsilcisi Ve Sendika Temsilcisinin İSG Konusundaki Hakları Ve Görevleri, İSG Organizasyonunun İş Kazalarının Önlenmesindeki Rolü, İSG Denetimi, İSG Alanında Ulusal Ve Uluslararası Kuruluşlar, Sözleşme Ve Standartlar, İşyerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası Geliştirme, İSG Plan Ve Programlarını Hazırlama, Yönetsel Desteğin Sağlanması, İSG Yönetiminin Unsurları, İşyerinde İSG Örgütlenmesi, İSG Birimi, Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri.

ISG206 İş Hijyeni (2-0) 2, 4 AKTS
Cildin Yapısı, Ciltteki Hastalık Yapabilen Zararlı Kimyasallara Karşı Korunma Mikroorganizmalar, Mikropların Dünyası Mikroskobik Ölçek, Mikrobik Çoğalma Çapraz Bulaşma, Kişisel Hijyen El Hijyeni, Tuvalet Hijyeni El Yıkamanın Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Açısından Önemi, Tırnak Fırçalarının Kullanım Özellikleri, Ellerin Kurulanmasının Önemi Doğru Yerde Ve Biçimde Eldiven Kullanımı, Etkin El Yıkama Hijyenin Tanımı Ve Önemi Bakteriler, Mayalar,Küfler, Virüsler İle İlgili Bilgiler, Yararlı Patojenler İş Ortamlarında Hijyen Araç, Gereç, Malzeme, Koruyucu Ekipman Ve Teçhizatta Hijyen, Etkileri, Mücadele Yolları, Gerekli Malzeme, Madde ve Sistemleri

ISG218 Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri (3-0) 3, 4 AKTS
İşyerinde Sağlığı Olumsuz Etkileyebilecek Psikososyal Risk Etmenleri /Çalışma Ortamı / Çalışma Süresi / Ücret / Yönetsel ve Çalışanlarla İlgili Faktörler/ Sendikalaşma / Gebe ve Emziren Çalışanlar / Genç Çalışanlar /Mobbing / Stres / Ayrımcılık ve Baskı / Psikososyal Risk Etmenlerine Maruziyetin Yüksek Olduğu İş Kolları / Çalışanların Ruhsal ve Bedensel Sağlıklarının Korunmasında Ekip Çalışması ve İş Psikoloğunun Önemi / İlgili Mevzuat.

ISG212 Taşıma ve Depolama (2-0) 2, 3 AKTS
Uluslararası Kurallar ve Standartlara Uygun Nakliyat ve Taşımacılık,İstifleme ve Kuralları, Tehlikeli Maddelerin Depolanma Kuralları, Depo Özellikleri, İşaretlendirme ve Yönlendirme Araç, Gereç, Malzeme, Koruyucu Ekipman, Teçhizat ve Tüm Bağlantı Elemanlarının, Tehlike, Kalite, Kimyasal,Fiziksel, Sağlık, Özel işaretlendirme ve Etiketleme Yöntemleri, Kalibrasyon,Eğitim Ve Uygulama Koşulları, Bilgisayar Ortamında Kodlama ve Barkod Sistemleri, İş Kazaları, Alınması Gerekli Önlemler, Felaket Bazlı Olaylarda Depolamanın Önemi, Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminde İstatistik, Kayıt ve Raporlamanın Önemi, Rapor Yazma, İSG Denetim Formları, İSG Yönetim Sisteminde Tutulan Belge ve Kayıtlar.

ISG214 Yangın ve Yangından Korunma (2-0) 2, 3 AKTS
Yangının Tanımı, Yangının Nedenleri, Yangın Güvenliği Uygulamaları,Yangın Yönetmeliğinin İncelenmesi, Yangında Organizasyon Ve Haberleşme Teknikleri, Yangından Korunma Yöntemleri, Üç Dakikanın Önemi, Patlamalar ve Nedenleri.

ISG220 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı-II (3-0) 3, 4 AKTS
Kanunlarda İSG, İSG Mevzuatına İlişkin Tüzük ve Yönetmelikler, Cezai ve Hukuki Sorumluluk, Yasal Yaptırımlar, İSG Örgütlenmesi, Örnek Yargıtay Kararlarının İncelenmesi, Ulusal İSG Kuruluşları ( ÇSGB), Sağlık Bakanlığı,İşçi ve İşveren Kuruluşları, Meslek Kuruluşları (TMMOB, TTB),Sivil Toplum Kuruluşları, Sigortalıya Sağlanan Hak ve Yardımlar, Sosyal Güvenliğin Gelir Kaynakları ve Ödemeleri, Primler, Prim Dışı Gelirler, Finansman Sistemleri,Sosyal Güvenlik Fonları, Sosyal Güvenliğin Ekonomik Fonksiyonları, Kamu Hizmeti Olarak Sosyal Güvenlik, Kamu Hizmeti – Sosyal Güvenlik İlişkileri, Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Tanımı,Sosyal Güvenliğin Tanımı ve Sosyal Güvenliği Doğuran Koşullar, Sosyal Güvenlik Müesseselerinin Fonksiyonları, Sosyal Güvenlik Tehlikelerinin Niteliği ve Bunlarla Mücadele Şekilleri.

Seçmeli Ders (2-0) 2, 3 AKTS