tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Ders İçeriği

1.YIL 1. YARIYIL

 

RTS101 (3-0-3-3) SİNEMAYA GİRİŞ: Film ve yapım aşamaları, yapım ekibi, sinemada film üretiminin teknik ve estetik özellikleri, anlatım ögeleri, film kamerası ve video kamerasının özellikleri, çekim kuralları, kamera hareketleri, ışık ekipmanları, aydınlatmanın 5 temel özelliği, kurgu/montaj, temel düzeyde senaryo yazımını sağlamaktır.

 

RTS107 (3-0-3-3) SİNEMA TARİHİ: Sinemanın kitle iletişim aracı, endüstri ve sanat olarak gelişimi; akımlar ve ekoller yaratıcıları ile birlikte dönemin toplumsal-kültürel bağlam bütünlüğü içinde anlatılması. Sinemanın doğuşu ve gelişimini Avrupa‘da ulusal sinemaları ile Hollywood sinemasını karşılaştırmalı olarak ele alarak üretim ilişkileri üzerinden sanat, sinema ve toplumsal yapı arasındaki ilişkilendirmeler. Sinema tarihinin başyapıtlarının, önemli yönetmenleri üzerinden açıklanmasıdır.

 

RTS105 (3-0-3-4) METİN YAZARLIĞI: Radyo-TV ve Sinema alanında kullanılan iletişim araçlarına göre yazım tekniklerinin kavranması ve yazma yeterliliğinin geliştirilmesi.

 

HIR105 (3-0-3-5) YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ: Bu dersin amacı, iletişim ortamlarında ve iletişim biçimlerinde dönüşüme sebep olan yeni iletişim teknolojilerini gündelik yaşama sağladığı katkıları göz ardı etmeden, kuramsal çerçevede yorumlama ve eleştirel okuma alışkanlığı kazandırmaktır. Yeni iletişim teknolojilerinin etik ilkelere uygun, etkili, eşitlikçi ve verimli kullanılabilmesi yönünde öneriler geliştirmek amacıyla tartışmalar ve çözüm önerileri getirilmesi hedeflenmektedir. 

 

HIR109 (3-0-3-6) İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ: Dersin amacı; iletişim olgusunu türlerine, işlevlerine, modellerine, araçlarına ve diğer disiplinlerle ilişkilerine göre incelemektir. İletişim Bilimi dersinin bu ilk kısmında, öğrencilere, genel iletişim kuramı çerçevesinde “İletişimin Biçimi”ni vermek ana amacı güdülmektedir. Bu bağlamda, kişilerarası iletişim modelleri üzerinde de durulmakta ve bu kapsamda; sözlü ve sözsüz iletişim anlatılmaktadır. Ayrıca ders kapsamında kitle iletişim kuramlarının temel ilkeleri verilerek; bu kuramların toplum açısından önemi ve toplumla ilişkisi anlatılır.

 

BLG105 (2-2-3-4) BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ: Dersin amacı öğrencilere bilgisayar sistemleri, İnternet ve yaygın kullanılan servisler hakkında temel bilgiler verilerek işletim sistemi (Windows 7) ve ofis uygulama programlarının (MS Word, Excel, PowerPoint, Access) temel seviyede kullanım becerilerini kazandırmaktır.

 

SOS107 (3-0-3-5) SOSYOLOJİ: Bu dersin amacı öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumu ve toplumsal ilişkileri daha iyi anlamalarını ve toplumbilimin temel kavramlarına aşina olmalarını sağlamaktır. Bunun yanı sıra iletişim öğrencilerine medya metinlerini ve kültürel ürünleri değerlendirmede toplum bilimsel bir perspektif kazandırmaktır.

 

1.YIL 2. YARIYIL

 

HIR100 (3-0-3-6) BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ: Bu dersin temel amacı araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek. Belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken edebiyat bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır.

 

HIR108 (3-0-3-4) SOSYAL MEDYA: Günümüzde yaygınlaşan internet, web tasarımları ve sosyal paylaşım siteleri aracılıyla yapılan iletişimin irdelenmesi. Klasik ve yaygın medya anlayışı ile yeni gelişen sosyal medya arasındaki farklılıklar, bunların toplumsal/psikolojik nedenleri. Yeni medyanın açtığı yeni alanların kitle iletişimini ve gündelik hayatımızı nasıl etkilediğini ele almak. Sosyal medyayı tarihsel bir perspektif içinde değerlendirmek. İçinde yaşadığımız dönemde ortaya çıkışına şahit olduğumuz sosyal medyanın, toplumun farklı katmanları tarafından nasıl algılandığını, nasıl kullanıldığını tahlil etmek. Anaakım medya, alternatif medya ve sosyal medya arasındaki farklara, benzerliklere ve ortak paydalara eleştirel bir yaklaşımla bakmak. Sosyal medyanın iletişim biliminin yanı sıra, siyaset bilimi, sosyoloji, antropoloji, iktisat, çevrebilim ve sanat gibi diğer disiplinler açısından ne ifade ettiğini anlamak.

 

HIR112 (3-0-3-6) İLETİŞİM KURAMLARI: Dersin amacı öğrencilere kitle iletişim araçları ve toplum, kitle iletişim araçları ve insanlar, toplum ve insanlar arasındaki ilişkileri anlama ve yorumlamada kuramsal bir donanım sağlamak ve eleştirel bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu ders, kuram ve iletişimin doğasına yönelik genel meseleler çerçevesinde, kuram ve uygulama ilişkisinin ele alınması ile başlayacaktır. Bu genel temalar ders boyunca işlenilecek kuramlara eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşılmasına yardımcı olacaktır. Dersin devamında, iletişim süreçlerinin bilgi, anlam, sosyal etki ve kültür üretiminin inceleneceği kuramlar dizisi ele alınacaktır.

 

HIR114 (3-0-3-6) REKLAMCILIĞA GİRİŞ: Dersin amacı, bir iletişim aracı olarak reklamcılık mantığının öğrencilere aktarılarak, pazarlama iletişimine bütüncül bir bakışla bakmalarının sağlanması, reklamın temel ilkelerini benimsetmek. Reklamın bir iletişim biçimi olarak anlaşılmasının yanı sıra tüketim, popüler kültür ilişkisi bağlamında öğrencilerin bu konuda eleştirel bir bakış açısı edinmelerini sağlamaktır. 

 

HIR116 (3-0-3-4) TEMEL FOTOĞRAFÇILIK: Bu dersin amacı fotoğrafçılığın temel kavram ve kuramlarını öğretmek, ışık ve ışık kaynakları ile fotoğrafçılığın temel malzemelerini tanıtmak ve fotoğraf çekim uygulamaları yapmaktır. Fotografi olgusunun kuram, yöntem ve araçlarının tüm tasarlama ve uyarlama projeleri için temel oluşturacak kuramsal bilgi aktarımı. Fotografi olgusu ve kavramın tanımı. Tarihsel süreç: Camera Obscura. Fotograf makinası (analog / dijital) ve çalışma ilkeleri. Göz/makine ilişkisi. Uygulamalı çalışmalar

 

TUR104 (4-0-4-4) TÜRK DİLİ: Bu ders öğrencilere Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerinin, tarihinin, gelişiminin ve Türk dilinin yapı özelliklerinin öğretilmesini amaçlamaktadır.  Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Ural-Altay dil birliği içerisindeki konumu, yazılı metinlerinin bulunmadığı çağlardan kalan sözlü dil ürünleri, ilişki içinde olduğu milletlerin kaynaklarındaki durumu gösterilecektir. Ayrıca Türk lehçe sınıflandırmaları ve bu sınıflandırmalarda kullanılan seslik, biçimlik ve sözvarlığı ölçütleri incelenecektir. Türk Dilinin yazılı ürünlerinin bulunduğu Eski Türkçe dönemi, eserleri, dil alanları, konuşulduğu devlet yapılanmaları ele alınacaktır.

 

 

2.YIL 3.YARIYIL

 

HIR203 (3-0-3-5) İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ: Dersin amacı, iletişim sosyolojisinin temel kavramlarından yola çıkarak, toplum ve iletişim arasındaki bağı tartışmaya açmak, iletişim sürecinin üretim, içerik, alımlama ve etki boyutları üzerine odaklanan araştırmaları iletişim sosyolojisi bağlamında değerlendirmek, kitle iletişim süreçlerini sosyolojik boyutuyla incelemektir.  İletişim ve sosyoloji ilişkisi, iletişim sosyolojisinin alanları, kitle iletişim araçlarının sosyolojik boyutu dersin temel konusudur. Kitle iletişim kavramının ortaya çıkması ve yarattığı toplumsal dönüşümler ve bu bağlamda kitle iletişim kavramı ve ortaya çıkışı, kitle iletişim araştırmalarının tarihsel gelişimi kısaca ele alınarak kitle iletişimde liberal ve eleştirel yaklaşımlar, medyada kimlik ve temsil, küreselleşme ve tüketim toplumu, internetin getirdiği toplumsal açılımlar ders kapsamında irdelenecektir.

 

RTS205 (3-0-3-4) RADYO VE TELEVİZYON TARİHİ: Bu ders, Türkiye basın tarihini, önemli dönüm noktaları, dönemler ve kırılmalar açısından irdelemeyi amaçlar. Türkiye’de basının rolü ve işlevini ekonomi-politik yaklaşım açısından değerlendirir. Türkiye basın tarihindeki önemli gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur. Türkiye basın tarihinin çeşitli dönemlerini bütünlüğü içinde değerlendirir.

 

RTS211 (1-4-3-4) TEMEL SİNEMA VE TELEVİZYON TEKNİKLERİ: Göz, görme olayı; ışığın yapısal karakteri; aydınlatma; filtreleme; ışıkölçerler; duyarlı yüzeyler; siyah-beyaz, renkli video band; objektifler; optik sistemler; uygulamalar TV sunumunda yayımcılığa yönelik teknolojik bilgi ve uygulamak. Yönetmenlik-görüntü yönetmenliği için ön bilgilerin verilmesi Işık değerler renk ve filtre; diyafram seçimi ve pozlandırma şekilleri; kamera kullanımı; çekim platosu; stüdyo ve dış çekim düzenleri; bir kameramanın sahip olması gereken bilgi ve becerinin anlatılır.

 

RTS213 (2-2-3-5) GÖRSEL KÜLTÜR: Sinemanın ve televizyonun kazandırdığı kültürel zenginlikler; dil, üslup ve jargonun irdelenmesi. Popüler kültür-görsel kültür ikileminin detayları, parametreleri alanında okumalar yapılması. Göstergebilime giriş olarak düzenlenen bu derste; Saussure ve ardıllarının kuramlarından hareketle gösteren/gösterilen ilişkisi, anlatıda langua-parole, kompetenz- performanz yaklaşımları, yapı birimleri, genel ve ritüel ikonlar, göstergelerin denotatif ve konotatif anlamları gibi temel kavramların aktarılmasından sonra dilde, resimlerde ve diğer anlatı ve temsil biçimlerindeki olgular göstergebilimsel yaklaşımlarla irdelenmektedir. Yazınsal ve visuel anlatıların bir metin bağlamında göstergebilimsel analiz yöntemleri ile çözümlenmesi bu dersin kapsamını oluşturmaktadır. Film ve televizyon gibi görsel yapıtların semantik yaklaşımla yeniden okunması ve anlamın nasıl oluşturulduğunun incelenmesi de yine bu ders kapsamında ele alınmaktadır.

 

ATA201 (4-0-4-4) ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ: Atatürk'ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 

ASC206 (2-0-2-5) MESLEKİ SORUMLULUK VE ETİK: Bu derste meslek etiği yeterlikleri ile mesleki sorumluluk ve etik ilkelerinin öğrenilmesi ve bunlara dayanarak mesleğin ikilemlerinin irdelenmesi, sorgulanması ve değerlendirilmesi yeteneğinin kazandırılması amaçlanır.

 

YDL203 (3-0-3-3) YABANCI DİL I: Bu dersin amacı, öğrencilerin akademik ve profesyonel yazılı yabancı dil yeterliliklerini geliştirmek ve öğrencileri akademik yazımla birlikte basın bültenleri ve medya yazışmaları gibi çeşitli formları hazırlayabilecek seviyeye getirmektir.

 

2.YIL 4. YARIYIL

 

RTS202 (2-2-3-4) GÖRÜNTÜ VE AYDINLATMA TEKNİKLERİ: Görüntü sanatlarında aydınlatmanın amacı ve önemi, aydınlatma çeşitleri ve kaynakları, aksesuarları, yardımcı ışık kaynakları, ışığı denetleyici aksamlar, ışık panelleri, sinema ve televizyonda ışık şiddeti oranları, ışığın yönelimleri ve sonuçları, stüdyo ve sahne ışıkları kuruluması, Aydınlatmanın görüntü ile ilişkisini kavramak. Temel optik, renk ve ışık dengesini sağlamak. Kameranın bölümleri, kameranın teknik özellikleri, kullanım alanları ve ayak yapılarına göre çeşitleri, çekim ölçekleri, çekim açıları, kaçınılması gereken görüntü hatalarının kavranarak, görsel ve işitsel yaratıcılık ve estetik bakış açısının kazandırılması.

 

RTS204 (3-0-3-4) TÜRK SİNEMASI: Türk Sinema Traihinin yazılı kaynaklarında ele alınan ilk Türk filmi, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi karşılaştırmaları ve Cumhuriyet dönemi sinemasının dönemselleştirme anlayışlarının sorgulanması, akım ve anlatım türü oluşturma çabaları ve dönemsel özelliklerin eleştirel bir bakış açısıyla karşılaştırmalı olarak tartışılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu çerçevede önemli yönetmenler ve dönemlere ilişkin film örnekleri izlenecek ve incelenecektir.

 

RTS206 (2-2-3-4) DİJİTAL KURGU: Verilerin dijital ortama aktarılması, dijital ortamda korunması, çoğaltılması, çekim ve kayıtların dijital olarak gerçekleştirilmesi. Pek çok farklı bileşkenin birlikte tasarlanması ve sinema, haber kurgu programlarının öğretilmesi.  Dijital kurgu ve TV yayıncılığı, kurgu teknikleri, görüntü ve seslerin sıkıştırılması, veri iletimi, veri paketlemesi, dijital görüntü ve ses sıkıştırma formatları, farklı programlar arasındaki teknikler, dijital kurgu programlarından örnekler, efektlerin ve geçişlerin seçilmesi, çeşitleri ve çalışma mantığı derste anlatılır.

HIR200 (3-0-3-6) SİYASAL İLETİŞİM: Siyasal iletişimin akademik örgütlenme içindeki gelişimi ve farklılaşan siyasal iletişim kavrayışları, siyaset ve iletişim kavramları arasındaki bağlantılar, liberal demokrasilerde siyasal iletişimin kurumsallaşması konuları anlatılacaktır. Siyasal iletişimde profesyonelleşme süreci ve nedenleri, siyasal pazarlama, siyasal kampanya planlamasında bütünleşik pazarlama yaklaşımı, siyasal kampanya stratejisi, siyasal pazar, siyasal iletişimde hedef kitle, siyasal kampanya iletişimi, siyasal reklam, halkla ilişkiler, siyasal marka gibi konu başlıkları ve örnek olay analizleriyle ders işlenecektir.

 

HIR204 (3-0-3-6) İLETİŞİM HUKUKU: Bu ders öğrencilere, düşünceleri açıklama özgürlüğü ile kitle iletişim hukukunun temel ilkeleri arasındaki ilişkiyi, devletin bu alanı düzenlemedeki rolü ve sınırlarının ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde iletişim alanının temel özelliklerine dair kavramsal tartışmaları ve temel bilgileri sağlamaktır.   İletişim hukukunun temel kavramları, Türk hukukunda haberleşme özgürlüğü ve medya kurum ve kuruluşlarına ilişkin hukuki düzenlemelerin incelenmesi ve fikri emeğin korunmasına ilişkin temel kavramlar, fikir ürünü fikir ve sanat eseri, eser sahipliği, eser sahibinin hakları, marka, patent, endüstriyel tasarımlar üzerindeki hakların korunmasına ilişkin düzenlemeler ve örnek uygulamaların analizleri dersin içeriğini oluşturmaktadır

 

INS208 (2-0-2-3) ELEŞTİREL DÜŞÜNME, YARATICILIK VE GİRİŞİMCİLİK: Bu dersin amacı öğrencilere eleştirel düşünme ve yorumlama ilkeleri kazandırmak,  elde ettikleri bilgilerle yaratıcı ve yenilikçi becerilerini artırarak giriş imciliklerini güçlendirmektir. Eleştirel düşünmenin temel kavramları. Eleştirel düşünme becerileri. Problemi tanımlama ve analiz etme. Doğru soruları sormak. Safsatalar. Yanılgıların analizi. İspat yükümlülüğü. Dil ve tuzaklar. Bilimsel ve sebeplere dayalı muhakeme. İstatistikler hakkında eleştirel düşünme ve karar verme. Analitik karar verme teknikleri. Karar vermenin etik boyutları. İşletme, Başlıca girişimcilik yaklaşımları, Girişimcilik türleri, Girişimciliğin temel fonksiyonları, Girişimciliğe istek duyma/ motivasyon, İş fikri geliştirme, İş planı ve unsurları, Girişimcilik kültürü, İşletme kurma ve geliştirme, Yerel girişimcilik ve KOBİ’ler, Uluslararası girişimcilik, Girişimcilik ahlakı 

 

YDL206 (3-0-3-3) YABANCI DİL II: Bu dersin amacı, öğrencilerin akademik ve profesyonel yazılı yabancı dil yeterliliklerini geliştirmek ve öğrencilere akademik yazımla birlikte basın bültenleri ve medya yazışmaları gibi çeşitli formları hazırlayabilecek seviyeye getirmektir.

 

3.YIL 5.YARIYIL

 

RTS301 (3-0-3-5) RADYO VE TV PROGRAM YAPIMCILIĞI: Göz, görme olayı; ışığın yapısal karakteri; aydınlatma; filtreleme; ışıkölçerler; duyarlı yüzeyler; siyah-beyaz, renkli video band; objektifler; optik sistemler; uygulamalar TV sunumunda yayımcılığa yönelik teknolojik bilgi ve uygulamak. Yönetmenlik-görüntü yönetmenliği için ön bilgilerin verilmesi Işık değerler renk ve filtre; diyafram seçimi ve pozlandırma şekilleri; kamera kullanımı; çekim platosu; stüdyo ve dış çekim düzenleri; bir kameramanın sahip olması gereken bilgi ve becerinin anlatılır.

 

RTS305 (3-0-3-5) SİNEMA KURAMLARI: Kuram ve Film Kuramı kavramları, film kuramlarının ortaya çıkışı, Biçimci Kuramlar, Gerçekçi Kuramlar, Yapısalcı Yaklaşım ve Göstergebilimciler, Post-Yapısalcı kuram ve kuramcılar, Sinema ve Psikanaliz, Sinema ve İdeoloji, Film kuramlarının dünü ve bugünü; örnekler. Sosyoloji, tarih, felsefe, psikanaliz, feminizm ve göstergebilim gibi alanlardan beslenen sinema kuramları aracılığıyla, sinemada anlamın nasıl ve hangi araçlarla yaratıldığı, göstergeler ve görüntülerde gizli olan mesajlar, sinemada gerçekliği yakalamak, bakış açısının önemi, film imgelerinin bireyler ve toplumlar üzerindeki etkileri gibi konulara değinilecektir. Öncü kaynaklar olarak, Andre Bazin, Siegfried Kracauer, Gilles Deleuze, Walter Benjamin, Christian Metz, Laura Mulvey, Marc Ferro ve Pierre Sorlin gibi düşünürler ve araştırmacılar tarafından geliştirilen kuramlar, Sergey Eisenstein ve Dziga Vertov gibi kuramcı sinemacıların eserleri ve teorileri incelenecektir.

 

RTS311 (3-0-3-5) SENARYO YAZIM TEKNİKLERİ: Temel anlatım ve temsil biçimleri, düşünme biçimleri, drama sanatında yaklaşımlar, sahneleme kuramları, yaratıcı düşünceyi geliştirme yöntemleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Yaratıcı düşünceyi geliştirmeye yönelik temel bilgilerin ardından yaratıcı yazma teknikleri bu ders kapsamında ele alınacaktır.

 

HR301 (3-0-3-5) YARATICI REKLAM YAZARLIĞI: Bu derste, farklı kitle iletişim araçlarına göre reklam yazımı, reklam senaryosu formunun ve reklam yazarlığı ile ilgili temel belgelerin öğrencilere aktarılması, reklam prodüksiyonu öncesinin, yapım aşamasının ve sonrasının ifade edilmesi, reklam yazarlığının sadece yaratıcılıkla değil, reklam veren, piyasa koşulları, kültürel yapı, pazar, rakipler gibi pek çok değerler dizisi ile bağlantılı olduğunun kavranması, amaçlanmaktadır.

 

MESLEKİ ALAN SEÇMELİ I 

 

RTS309 (3-0-3-5 ) KISA FİLM YAPIMI: Kısa metraj film konusundaki kuramsal ve uygulamalı bilgiler. Kısa film yapımının özellikleri, teknik detayları, anlamı. Uzun metraj ile kısa film arasındaki farklılıklar/benzerlikler. Bu dersin amacı öğrencilerin kısa film olgusu, tarihçesi,türleri ve yapım süreci hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu bilgiler ışığında kısa film yapımına hazır hale gelmelerini sağlamaktır. Kısa film tanımı, tarihsel süreç ve türleri. Kısa filmde senaryo yazımı, bütçe planlaması, pazarlama ve prodüksiyon. Konulu, belgesel ya da deneysel türde film yapım ve yönetim etkinlikleri.

 

YETKİNLİK GELİŞTİRME SEÇMELİ I

 

HIR307 (3-0-3-5) GRAFİK TASARIMI: Bu dersin amacı öğrencilere grafik tasarımının temellerini ve uygulamalarını sunmaktadır. Ders çerçevesinde öğrenciler, bir yandan grafik tasarımıyla ilgili geleneksel ve modern yöntemlerle uygulama becerilerini geliştirir, diğer yandan da grafik tasarım dünyasının önde gelen isimlerinin tasarımlarını araştırır ve irdeler.

 

HIR321 (3-0-3-5) YENİ MEDYA KURAMLARI: Ortaya çıkan yeni medya teknolojilerini kullanan ve bu araçların sunduğu kültürel, politik ve estetik olanaklar ile bağlantılı üretilen sanat işlerini tanımlar. Sanal gerçeklik çevreleri ve web sanatı gibi dijital teknolojiler kullanarak yapılan işlere gönderme yapar. Yeni medya sanatının kuramsal boyutu incelenir, güncel örnekler analiz edilir, yaratıcı uygulamalar ortaya konur. Ders öğrencilere medyanın gelişiminin anlaşılması, açıklanması ve öngörüler geliştirilmesi için teorik fikirler sunar. Bu teori ve kavramlar aynı zamanda medya teknolojileri ve kültürleri ile günlük etkileşimlerden anlamlar çıkarmayı ve anlamayı sağlar. Öğrenciler yeni medya ve teorilerini, teknolojinin geniş anlamda kavranması ve kültür ve sosyal değişimle olan ilişkisi içinde yer alan tarihi bir perspektif de öğrenirler.

 

3.YIL 6. YARIYIL

 

RTS300 (3-0-3-6) RADYO VE TELEVİZYON HABERCİLİĞİ: Radyo ve Televizyon haberciliğinin temel kavramlarının ve haberi yazma kurallarının daha etkin bir bicimde kullanilarak haberin özünü anlamak ve yazmaktır. Ayrıca, öğrencilerin bir televizyon haberinin üretim ve sunum aşamalarında gerekli olan bilgi ve teknik alt yapıyı edinmeleri amaçlanmaktadır. Radyo ve Televizyon haberciliğinin temel kavramlarının ve haberi yazma kurallarının daha etkin bir bicimde kullanilarak haberin özünü anlamak ve yazmak. Radyo ve televizyonda haber yayıncılığı ile ilgili temel bilgileri ve kavramları vermek. Radyo ve televizyon için haber yazım biçimlerini uygulamalı olarak öğretmek ve pratik çalışmalar yaparak dersin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

RTS302 (0-3-3-7) RADYO YAYINCILIĞI: Radyo programlarının türleri, program önerisi hazırlama, öneri hazırlamada hedef kitle ve yayın politikaları, yapım aşamasından çekim aşamasına kadar olan prodüksiyon çalışmaları, genel olarak metin yazımı, programın çekim aşamaları, görev tanımlarının işlenmesi, mekan, seslendirme, müzik ve efekt seçimi, teknik yapım kadrosunun oluşturulması. Öğrencilerin radyo tarihi ile ilgili temel olayları açıklayabilmesi, radyo yayıncılığı ve programcılığı ile ilgili temel kavramları tanımlayabilmesi ve kullanabilmesi; en basit şekliyle bir radyo programını gerçekleştirebilmeleri amaçlanmaktadır.

 

RTS304 (3-0-3-7) FİLM ANALİZİ: Bir filmin, oyunculuk, senaryo, yapım ve yönetim biçimi, görüntü estetiği açısından tarihsel/sosyolojik/ekonomik/psikolojik açılardan irdelenmesi. Yansıttığı dönem ile senaryo ve çekim arasındaki farklılıkların, çelişkilerin, uyumlulukların ele alınması. 20.yüzyıl boyunca geliştirilmiş film kuramı, eleştirisi ve analizlerini anlamak iletişim bilimlerinde başlı başına bir çalışma alanıdır. İlk halka açık gösterimden başlayarak sinema estetik, ekonomik ve toplumsal tartışmaların merkezine yerleştirmiştir. Edebiyattan resime uzanan tarihsel estetik tartışmaların yanında sosyal bilimlerin dinamik araştırmalarını da içeren sinema üzerine yapılan çalışmalarla tanışmak ve sinemaya kuramsal bir bakışı kazandırmak bu dersin temel amacıdır.

 

MESLEKİ ALAN SEÇMELİ II 

 

RTS306 (3-0-3-5) BELGESEL FİLM YAPIMI: Belgesel filmin tarihçesi, günümüzdeki modern uygulamaları ve deneysel olarak kısa belgesel film çekiminin yapımı. Kurmaca ve belgesel sinema arasındaki farkı, benzerliği ve etkileşimin neler olduğunu kavramak. Bu ders belgesel sinema türünün habercilik,sanatsal dışavurum ve sinematografik olarak analiz edimesi için hazırlanmıştır. Bu dersle öğrencilerden beklenen eleştirel analiz yeteneklerini ve disiplinler arası bakış açılarını geliştirmeleridir.Böylece belgesel sinemanın toplumlara nasıl yansıdığı ve toplumları nasıl etkilediğini çözümleyebilme yeteğini edineceklerdir. Bu derste belgesel film yapımı içerik, uslup ve metodolojik olarak tarihsel bir perspektiften analiz edilecektir. Bu üç ders saatinde bütün ve parçalar halinde gösterilecek olan belgesel filmleri içermektedir.

 

RTS308 (3-0-3-5) KÜRESELLEŞME VE MEDYA: Küreselleşme süreci hakkında bilgilendirmek, bu sürecin etkilerini irdelemek, ortaya çıkan ve çıkması olası sonuçlarını tartışmak ve böylelikle öğrencilerin dünyayı anlamalarına ve çalışma yaşamında daha sağlıklı kararlar verebilmelerine yardımcı olmak. Küreselleşme kavramı üzerine genel bilgi edinilmesi. Haber ve bilginin küresel düzeyde serbest dolaşımı ve üzerindeki engeller hakkında fikir sahibi olunması. Yeni iletişim teknolojilerinin tanınması. Küreselleşmenin ardından iletişim düzeyinde yaşanan değişiklikler ve gelişmeler hakkında bilgi verilmesi. İletişim politikalarını emperyalist politikalarla birlikte analiz edebilme. İletişimin geleceği konusunda varsayımlarda bulunabilme yeteneği geliştirilmeyi hedeflemektedir.

 

RTS310 (3-0-3-5) TÜRK MODERNLEŞMESİ VE SİNEMA: 1923 yılından bu yana ki Cumhuriyet sürecinde, modernleşme ve bunun sinemaya yansımaları. Modernleşmenin Türk Sineması’ndaki yeri, yönetmenlerin ve oyuncuların katkıları. “Türk Modernleşmesi’nin tanımı, sinemadaki örnekleri, uygulamalar ve filmler anlatılacaktır. Modernleşme kavramı, Osmanlıda Islahat düşüncesinin ortaya çıkışı, Lale devri, III.Selim, II.Mahmud, I ve II. Meşrutiyet döneminde idari, adli, mali, eğitim, hukuk alanında reform çabası, fikir hareketleri, Atatürk döneminde Türkiye’nin modernleşmesi gibi konular işlenerek sinema olan iletişimi ve ilişkisi ele alınıyor.

 

YETKİNLİK GELİŞTİRME SEÇMELİ II

 

HIR330 (3-0-3-5) MEDYA PLANLAMA: Bu dersin amacı medya planlama sürecinin ana hatlarının ortaya konulması ve öğrencilere medya planlama süreci, medya planı hazırlanması, medya araçlarının seçimi ve medya satın alma ile ilgili deneyim kazandırmaktır. İletişim stratejileri geliştirirken hedef kitle ile doğru zamanda doğru yerde nasıl iletişim kurulabileceğini öğrenmek. Farklı iletişim kanallarının işlevlerini, etkilerini ve kullanımlarını detaylı incelemek. Dijital medya planlamanın temelini kavramak.

 

RTS314 (3-0-3-5) TANITIM FİLMİ YAPIMI: Öğrencilere, çekim ekibi oluşturularak herhangi bir firma için iyi bir prodüksiyonla film hazırlanması öğretilir. Temel teknik ve beceri kazandırır. Reklamın genel içeriğinin belirlenmesi, hedef kitle analizleri, medya planlaması ve müşteri temsilciliği. Reklamda düşüncenin filmsel iletiye dönüştürülmesi. Reklam filmleri, anlatı biçimleri ve içerikleri. Görsel üslup

seçimi ve hedef kitle ilişkisi. Reklam filmi uygulamaları gibi konularda teorik bilgiler ışığında pratik çalışmalar yapmak.

 

RTS318 (3-0-3-5) SANAT, KÜLTÜR, TOPLUM: Kültürel iletişim perspektifinden sanata bakmanın, kültürel alanda sanat örgütlenmesinin ve kurumsallaşmasının iletişimle ilişkisinin incelemesi. Sanatın, toplum ve toplumun kültürel yapısı ile bağlantısının kavranması. Sanat alanında toplumun mevcut yönelimlerinin kullanılmasının yarattığı etkiler. Bu ders, insanlığın varoluşundan günümüze estetik ihtiyaçlar doğrultusunda üretilen maddi kültür ögelerini bir bütün halinde inceleyen, içinde bulunulan kültürün ve toplumun sanatsal üretime katkılarını gözlemleyen, kültürlerarası iletişim ve etkileşimin sanat pratiklerini nasıl şekillendirdiğini araştıran bir derstir. Ders kapsamında uygarlıkların döngüsünde büyük yer tutan siyasal, toplumsal, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sanata etkileri de irdelenmektedir.

 

4. YIL 7. YARIYIL

 

RTS401(3-2-4-10) BİTİRME PROJESİ I: Bu dersin amacı, öğrenilen bilgiler ve uygulamalar ışığında, kısa film veya belgesel yapımı gerçekleştirmek. Çekim, kurgu ve dijital tasarım olarak proje oluşturmak. Derslerde edindikleri bilgi ve becerileriler proje çalışmalarında kullanabilme, Proje konusuyla ilgili literatürlere ulaşabilme ve irdeleyebilme, Bir sistemi, sistem bileşenini veya bir süreci tasarlayabilme, Proje kapsamında elde edilen verileri işleyebilme ve yorumlayabilme, Proje çalışmalarını yazılı ve sözlü olarak sunabilme.

 

HIR403 (3-0-3-5) İMAJ VE MARKA YÖNETİMİ: Bu dersin amacı, öğrencinin, markanın tanınmasını ve duyurulmasını sağlayabilmesini, marka konumlandırma ile satış strateji ve uygulamalarını gerçekleştirebilmesini, marka stratejilerini takip edebilmesini, rakiplerin marka stratejilerini takip ederek markanın yeniden yapılandırılmasını sağlamaktır. Dersin amacı, halkla ilişkiler alanında büyük önem taşıyan imaj kavramının kurum, marka ve kişisel imaj perspektiflerinden irdelenerek öğrencileri bilgilendirmektir. Ders kapsamında imaj yönetimi alt dalları olan kurum, marka ve kişisel imaj alt başlıkları ile ele alınmakta, ders içeriğinde söz konusu kavramlara değinilerek, uygulamalardan örnekler verilmektedir.

 

RTS405 (3-0-3-5) FİLM YÖNETMENLİĞİ: Film dilinin ve gramerini ne olduğunu, nasıl oluşturulduğunu öğrenmek, film yönetmeninin rolünü öğrenmek, ekip ve oyuncularla etkili iletişimi öğrenmektir. Örnek filmler ve filmlerin kamera arkası videolarının izletilmesi ile film yönetiminin nasıl olması gerektiği ve bir filmi yönetirken nelere dikkat edilmesi gerektiği ünlü yönetmenler aracılığıyla gözlemlenerek çeşitli uygulamalar yapılır.

 

 

MESLEKİ ALAN SEÇMELİ III

 

RTS407 (3-0-3-5) POPÜLER KÜLTÜR VE MEDYA: Bu dersin amacı, öğrencilerin medyada gösterilen popüler kültür endüstrisi ürünlerini değerlendirirken sosyolojik kavramlar, tanımlar ve önermeler kullanarak ilişkisel düşünebilmelerini sağlamaktır. Bu dersin amacı, kitle iletişim araçları ile kültür endüstrisi olgularını, popüler kültür kavramının değişen anlamları ile kitle iletişim teknolojilerindeki değişimleri tarihsel, kuramsal ve toplumsal bir izlek çerçevesinde ele almaktır. Bu derste, kültür tanımlamaları ve tartışmalarına yer verilerek, medya- kültür ilişkisi üzerinde durulacaktır. Kültür tarihi nosyonu metodolojik ve epistemolojik açılardan tanımlanır. Popüler kültür ve medya kavramları ekonomik, toplumsal bağlam dikkate alınarak ele alınmakta ve birey ile toplum üzerindeki etkileri tartışılmaktadır. Medya ve kültür alanındaki temel kuram ve kuramcılar, baskın paradigma ve eleştirel paradigma kategorileştirmeleriyle incelenecek, bu inceleme tarihsellik bağlamından kopmadan güncel olgu, olay ve örneklere başvurularak genişletilecektir.

 

YETKİNLİK GELİŞTİRME SEÇMELİ III

 

RTS415 (3-0-3-5) TELEVİZYON DİZİSİ YAZIMI: Derse televizyon için çekilecek dizinin metnini ve hikâyesinin oluşturulması. Metin yazarlığı ve editörlük bilgi ve becerisi bir halkla ilişkiler uzmanının sahip olması gereken niteliklerdendir. Bu derste Halkla İlişkiler amaçlı metin yazarlığının içerik ve teknikleri öğrenilecektir. Bu dersin amacı öğrencilere dizi yazımının temel ilke ve aşamaları hakkında bilgi vermek ve bu bilgilerin ışığında, belirledikleri bir öyküyü dizi haline getirmelerini sağlamaktır.

 

4.YIL 8. YARIYIL

 

RTS400 (3-2-4-10) BİTİRME PROJESİ II:  Bu dersin amacı, öğrenilen bilgiler ve uygulamalar ışığında, kısa film veya belgesel yapımı gerçekleştirmek. Çekim, kurgu ve dijital tasarım olarak proje oluşturmak.

 

RTS402 (3-0-3-5) SİNEMADA ÜSLUP VE ANLATIM: Sinema dilini normal konuşma ve yazı dilinden ayıran öğeler tartışılarak sinemanın kendine özgü dili üzerine çalışmalar yapılır ve filmlerdeki göstergeler üzerinden sinemasal kodlar öğrenilir.

 

HIR404 (3-0-3-5) KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM: Bu dersin amacı, kültürlerarası iletişim sürecinde ortaya çıkabilecek problemleri kültür kavramı ve kültürel farklılıklar bağlamında ele almak, tartışmak ve çözüm yolları araştırmaktır. Örencilere kültürlerarası iletişim kuramları hakkında bilgi vermek, kültürel farklılıklara karşı duyarlılık ve gündelik hayatlarında da dikkate alacakları bir kültürlerarasılık perspektifi kazandırmak, kültürlerarası iletişim durumlarını nasıl çözümlenebileceğini göstermektir.

 

 

MESLEKİ ALAN SEÇMELİ IV

 

RTS420  (3-0-3-4) MEDYA ANALİZİ: Bu dersin amacı, sermaye ve iktidara göre biçimlenen medya düzeninin, medya içeriğine ve medya iletilerinin üretim ve aktarım aşamalarına etkisini irdelemektir. Bu ders öğrencilere, medya metinlerinde anlamın nasıl üretildiğini, tartışıldığını, müzakere edildiğini ve ideoloji, sınıf, ulus, toplumsal cinsiyet vb. gibi daha geniş iktidar yapılarıyla nasıl ilişkilendiğini analiz etmek ve anlamak için gerekli eleştirel becerileri kazandırmayı amaçlar.

 

YETKİNLİK GELİŞTİRME SEÇMELİ VI

 

HIR424 (3-0-3-6) TABLET VE MOBİL GAZETECİLİK: Bu dersin amacı, dijital teknolojilerin gazetecilik sektöründe haberin üretiminden dağıtımına kadarki süreçte yarattığı dönüşümün bir sonucu olarak ortaya çıkan tablet ve mobil gazetecilik uygulamalarının tarihi ve kuramsal temelini tanımlamaktır.

 

HIR426 (3-0-3-6) MEDYA OKURYAZARLIĞI: Medya okuryazarlığı bireyin kitle iletişim araçlarıyla olan pasif ilişkisini aktif duruma dönüştürmeyi hedeflerken, ticari medya kültürünün özelleşmiş yapısına ve geleneklerine karşı çıkma yeteneğini sağlayan eleştirel bakışın güçlendirilmesini ve yeni bireysel söylemlerin geliştirilmesini amaçlar. Medya metinleri üzerine eleştirel düşünmeyi beraberinde getiren bu ders, öğrencilerin proje çalışmalarının hem üretim hem de tüketim aşamalarında eleştirel yaklaşımlarını arttırmayı hedefleyen bir derstir.